Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Przedmiot działalności

PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 36.00.Z - Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody
PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych
PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii Lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych
PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z - Tynkowanie
PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów
PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 71.20.A - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
PKD 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.59.A - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
PKD 84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Wytworzył:Joanna Kurpiewska, data: 20.03.2018 r., godz. 13.44
Wprowadził:Adam Podemski, data: 07.03.2017 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja:Joanna Kurpiewska, data: 20.03.2018 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.03.2018 r., godz. 13.43Joanna KurpiewskaEdycja strony
14.06.2017 r., godz. 11.35Joanna KurpiewskaEdycja strony
07.03.2017 r., godz. 12.54Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 590 razy.